Adwokat Legnica - Kancelaria Adwokacka Agata Jacewicz
Kancelaria Adwokacka Legnica - Agata Jacewicz

Kancelaria odszkodowawcza Legnica

Różnorodność niekorzystnych zdarzeń dotykających nas niespodziewanie w aktywności życiowej sprawia, że nie z każdym problemem jesteśmy w stanie sobie poradzić. Ma to ogromne znaczenie w przypadku ubiegania się o odszkodowanie z tytułu np. utraty zdrowia na skutek przyczyn zewnętrznych, szkód wyrządzonych wypadkiem lub przestępstwem czy też szkód poczynionych przez nieprawidłowe działania organów władzy publicznej. Odpowiedzialność odszkodowawcza ewentualnych sprawców jest nierzadko trudna do ustalenia, na co wpływ ma niewątpliwie nieznajomość prawa w tym zakresie. Tym bardziej że zarówno złożoność spraw, jak i ich charakter nie zawsze przekładają się na jednoznaczne rozpoznanie. Musimy zdawać sobie sprawę z istotnych różnic danego zdarzenia, ponieważ w przypadku krzywdy i naruszenia dóbr osobistych, czyli praw niemajątkowych mamy do czynienia z ubieganiem się o zadośćuczynienie.  Dla zdarzeń, takich jak np. kolizja drogowa, w której doznaliśmy również urazu i cierpienia, ma miejsce możliwość ubiegania się o jedno i drugie.

Sprawy odszkodowawcze, w tym o zadośćuczynienia w Kancelarii Adwokackiej Agaty Jacewicz z Legnicy

Realizacja spraw dotyczących odszkodowania oraz zadośćuczynienia w mojej kancelarii adwokackiej wiąże się przede wszystkim z optymalnym efektem osiągniętym również na skutek przeprowadzenia sprawy sądowej. To oznacza, że wszelkie poczynione działania podyktowane są dobrem klienta i korzystnym dla niego rozwiązaniem, pomimo tego, że ewentualny spór sądowy generuje dodatkowe dla kancelarii koszty. Do najczęściej prowadzonych przeze mnie spraw odszkodowawczych należą:

  • komunikacyjne, w tym kolizje i wypadki drogowe,
  • medyczne, w tym błędy lekarskie, uszczerbek na zdrowiu i śmierć osoby bliskiej (zadośćuczynienie),
  • ubezpieczeniowe,
  • szkody wyrządzone przestępstwem,
  • szkody wyrządzone przez organy władzy publicznej,
  • szkody powstałe na skutek niewłaściwej realizacji umów biznesowych.

Szeroki zakres moich działań, jako adwokata, obejmuje wszechstronną pomoc w dochodzeniu uzasadnionych roszczeń odszkodowawczych, poprzez procedury przedsądowe oraz sprawy sądowe, gdy zachodzi taka konieczność. Również z uwzględnieniem przygotowywania od strony merytorycznej i prawnej pozwów, sprzeciwów, zażaleń, wniosków, apelacji, a także skarg kasacyjnych.